неделя, 8 юни 2014 г.

готово... летните бройки ...нова колекция...

исками се да разкажа за мънистата ето тези най- дрeбните тук от снимките, за иглата с кoято работя , как иглите понякога изчезват и най- вече за един Светец , който има силата да ни помага с изгубените игли и не само...

Благодaря Айо Фанорио !
Ще разкажа историята му така както присъств в моя живот и както съм я чула....
един ден... ще разкажа...

ready ... summer items ... new collection ... 

I wish to tell you about these beads here from the pictures, about the needle i work with and how the needles sometimes disappear,but the story is  especially about a Saint who has the power to help us in the lost needles and not only ...
Tanks Ayo Fanorio!

Will tell his story as present in my life and as I've heard ....

one day ... I will..петък, 6 юни 2014 г.

Един от Майстор разказвач разправя  , че Вятъра прогонва лошите мисли от главата... Благодаря Брат-Вятър ! Калиакра - мястото на което мога да си "поговоря" с Вятъра и още нещо...


 A master storyteller says that the wind drives away the bad thoughts from ours head ... thanks brother -Wind! Kaliakra - the place to which I can "talk" with the wind and more ...
Jan Garbarek Group - Brother Wind March

сряда, 4 юни 2014 г.

Има дни когато спирам , излизам , следвайки шепота на сърцето си ... и ето това е такъв момент среша с един камък , с едно плато с Твореца вътре в мен , с трансформацията и процеса на създаване отново и отново и отново...

Да понякога спирам и ето че спрях тук горе на Мадара :

There are days when I stop,  following the whisper of my heart ... and here it is that time - meeting with one stone, with a plateau with the Creator within me, the transformation and creation process again and again and again ...

Occasionally stop.......

up here Madara

Oliver Shanti - Sacral Nirvana (Long version) (1 hour)

събота, 24 май 2014 г.

Mirabai Ceiba, Har Mukanday - Mantra of Liberation (Official Music Video...


изразяваме красотата на Вселната заложена вътре в нас по различен начин - днес моя начин е да споделя музиката и моето творенееее <3


 we express the beauty of the Universe embedded within us in a different way - today  my way is to share this music and my work  <3създаване ... нова колекциа....в процес...

creation ....new collection .... in process...


сряда, 21 май 2014 г.

четвъртък, 15 май 2014 г.

  Живея между два свята - на един остров и във Варна - за сега. Изминала съм стотици хиляди километри на изток и на запад, дълго време наричах себе си "циганка" - мой начин да изразя любовта си към цветовете , пътищата, музиката , колоритността на живота .След това намерих "моето си" място и просто спрях. Бил Баркър непрекъснато ми повтаряше - " Elie we are Travelers", другаря Влади ни нарича "номади" , знаем за " пилигрими" и " космополитния" начин на живот . Да всички тези думи и имена нямат значение- дали съм циганка , traveler , номад , българка с дядо румънец , или прашинка в космополитния свят. Сама избрах да бъда " капитана на душата си " и "жител на Вселената".
   Желанието и стремежа ми е да изразя тук импулсивно и импровизирано Красотата на Вселената заложена вътре в нас , вътре в Мен .По на начина който ми е възможен и заложен- създавайки , творейки , играейки с цветовете, формите и материйте. И ето че сега получих импулс да споделям всичко това, коетое ново за мен - малко е странно да пиша на този компютър, но си е нова игра и ново приключение, нов път ,към друг свят- интернет комуникациите. 
  Благодаря за импулса , Благодаря за способноста си да го последвам, Благодаря за удоволствието да споделя тази импровизация ! 

ели Шербан


I live between two worlds - one island and Varna - for now . I traveled thousands of miles to the east and west, long time I called myself  " gypsy" - my way to express my love for colors , roads , music, the vividness of life. Then I found "my place " - my home and just stopped . Bill Barker kept telling me - "Elie we are Travelers", Vladi - my good fellow called us " nomads "you  know about the " pilgrims " and " cosmopolitan " lifestyle. Yes all these words and names do not matter , if I'm a gypsy , traveler, nomad , Bulgarian with Romanian grandfather , or dust in the cosmopolitan world. I did my choice to be " the captain of my soul " and " citizen of the Universe."

  
My willingness and desire me to express here impulsive and improvisational the Beauty of the Universe embedded within us , within me . According to the way that is possible for me and set in side my self - creating ,  playing with colors, shapes and materials. And now I got the impulse to share all this that is new to me - a little strange to write on this computer , but it's a new game and a new adventure , a new path to another world - the Internet communications.

  
Thanks for the Impulse Thank you for my ability to follow it , Thanks for the pleasure to share this improvisation !


elie Sherban
www.eliesherban.com