събота, 24 май 2014 г.

Mirabai Ceiba, Har Mukanday - Mantra of Liberation (Official Music Video...


изразяваме красотата на Вселната заложена вътре в нас по различен начин - днес моя начин е да споделя музиката и моето творенееее <3


 we express the beauty of the Universe embedded within us in a different way - today  my way is to share this music and my work  <3създаване ... нова колекциа....в процес...

creation ....new collection .... in process...


сряда, 21 май 2014 г.

четвъртък, 15 май 2014 г.

  Живея между два свята - на един остров и във Варна - за сега. Изминала съм стотици хиляди километри на изток и на запад, дълго време наричах себе си "циганка" - мой начин да изразя любовта си към цветовете , пътищата, музиката , колоритността на живота .След това намерих "моето си" място и просто спрях. Бил Баркър непрекъснато ми повтаряше - " Elie we are Travelers", другаря Влади ни нарича "номади" , знаем за " пилигрими" и " космополитния" начин на живот . Да всички тези думи и имена нямат значение- дали съм циганка , traveler , номад , българка с дядо румънец , или прашинка в космополитния свят. Сама избрах да бъда " капитана на душата си " и "жител на Вселената".
   Желанието и стремежа ми е да изразя тук импулсивно и импровизирано Красотата на Вселената заложена вътре в нас , вътре в Мен .По на начина който ми е възможен и заложен- създавайки , творейки , играейки с цветовете, формите и материйте. И ето че сега получих импулс да споделям всичко това, коетое ново за мен - малко е странно да пиша на този компютър, но си е нова игра и ново приключение, нов път ,към друг свят- интернет комуникациите. 
  Благодаря за импулса , Благодаря за способноста си да го последвам, Благодаря за удоволствието да споделя тази импровизация ! 

ели Шербан


I live between two worlds - one island and Varna - for now . I traveled thousands of miles to the east and west, long time I called myself  " gypsy" - my way to express my love for colors , roads , music, the vividness of life. Then I found "my place " - my home and just stopped . Bill Barker kept telling me - "Elie we are Travelers", Vladi - my good fellow called us " nomads "you  know about the " pilgrims " and " cosmopolitan " lifestyle. Yes all these words and names do not matter , if I'm a gypsy , traveler, nomad , Bulgarian with Romanian grandfather , or dust in the cosmopolitan world. I did my choice to be " the captain of my soul " and " citizen of the Universe."

  
My willingness and desire me to express here impulsive and improvisational the Beauty of the Universe embedded within us , within me . According to the way that is possible for me and set in side my self - creating ,  playing with colors, shapes and materials. And now I got the impulse to share all this that is new to me - a little strange to write on this computer , but it's a new game and a new adventure , a new path to another world - the Internet communications.

  
Thanks for the Impulse Thank you for my ability to follow it , Thanks for the pleasure to share this improvisation !


elie Sherban
www.eliesherban.com