неделя, 8 юни 2014 г.

готово... летните бройки ...нова колекция...

исками се да разкажа за мънистата ето тези най- дрeбните тук от снимките, за иглата с кoято работя , как иглите понякога изчезват и най- вече за един Светец , който има силата да ни помага с изгубените игли и не само...

Благодaря Айо Фанорио !
Ще разкажа историята му така както присъств в моя живот и както съм я чула....
един ден... ще разкажа...

ready ... summer items ... new collection ... 

I wish to tell you about these beads here from the pictures, about the needle i work with and how the needles sometimes disappear,but the story is  especially about a Saint who has the power to help us in the lost needles and not only ...
Tanks Ayo Fanorio!

Will tell his story as present in my life and as I've heard ....

one day ... I will..петък, 6 юни 2014 г.

Един от Майстор разказвач разправя  , че Вятъра прогонва лошите мисли от главата... Благодаря Брат-Вятър ! Калиакра - мястото на което мога да си "поговоря" с Вятъра и още нещо...


 A master storyteller says that the wind drives away the bad thoughts from ours head ... thanks brother -Wind! Kaliakra - the place to which I can "talk" with the wind and more ...
Jan Garbarek Group - Brother Wind March

сряда, 4 юни 2014 г.

Има дни когато спирам , излизам , следвайки шепота на сърцето си ... и ето това е такъв момент среша с един камък , с едно плато с Твореца вътре в мен , с трансформацията и процеса на създаване отново и отново и отново...

Да понякога спирам и ето че спрях тук горе на Мадара :

There are days when I stop,  following the whisper of my heart ... and here it is that time - meeting with one stone, with a plateau with the Creator within me, the transformation and creation process again and again and again ...

Occasionally stop.......

up here Madara

Oliver Shanti - Sacral Nirvana (Long version) (1 hour)